Kylien Rovaniemi -hanke

Kylien Rovaniemi -hanke vastaa kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot muutostilanteessa.

Kehittämishanke, jonka voima kumpuaa kylien ihmisistä

Uuden kehittämistoiminnan synnyttämiseksi tarvitaan paitsi intoa, ideoita ja rohkeutta, myös riittäviä resursseja, verkostoja, erityisosaamista, kokonaisuuden hallintaa sekä laaja-alaista kehittämisnäkemystä.
Kylien Rovaniemi -hanke kokoaa yhteen tarvittavat osatekijät ja siten vahvistaa Rovaniemeä elinvoimaisena, vireänä ja hyvinvoivana kylien kaupunkina.
Hankkeen kohderyhmää ovat kylien ihmiset ja toimijat: yritykset, järjestöt ja muut ihmisten yhteenliittymät.

Hankkeen tarve ja tausta

Rovaniemen kaupungin uudistuminen, aluelautakuntien lakkauttaminen ja kylien kehittämisjaoston perustaminen asettavat kylät uudenlaiseen tilanteeseen.
Käynnissä oleva muutos tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden uudistumiseen.
Olemassa olevien palvelujen säilymisen lisäksi kylissä kaivataan kipeästi uusia asukkaita ja yrittäjyyttä sekä työllisyysmahdollisuuksia.

Tarve on yhteiselle keskustelulle eri toimijoiden välillä sekä uuden ideoinnille ja suunnittelulle sekä vahvalle kylien, kaupungin ja muiden sidosryhmien väliselle kumppanuudelle.

Hankkeen tavoitteet

Kylätoiminnan tärkeimpänä voimavarana voidaan pitää vapaaehtoisten toimijoiden inhimillistä pääomaa: innostusta ja luovuutta, kykyä ja halua uudistaa ja uudistua, tietoja ja taitoja sekä osaamista ja kokemusta.
Tämän pääoman kasvattaminen sekä kylien toiminnan ja verkostojen kehittäminen ovat Kylien Rovaniemi -hankkeen perusta ja päätarkoitus.

Hankkeessa toteutetaan kokeilemalla Rovaniemen kylästrategiaa – Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää yrittää.
Teemallisissa kyläpajoissa kylät saavat kehittämistyökaluja ketterien, matalan kynnyksen kehittämiskokeilujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Lisäksi keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia, synnytetään ideoita ja mietitään ratkaisuja yhdessä. Esille nouseviin osaamisen kehittämistarpeisiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Parastamispajoissa arvioidaan toteutettuja kokeiluja ja jatkokehitetään niitä.
Tarjolla on työkaluja itsearviointiin ja vertaiskehittämiseen sekä uuden useamman toimijan yhteisen kokeilun suunnitteluun ja toteutukseen.

Toteuttajat, yhteistyökumppanit ja resurssit

Rovaniemen kaupungin Kylien Rovaniemi -hankkeen on rahoittanut Peräpohjolan Leader.
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa valmennus- ja kehittämisyritys Kokoamo.

Hanke on saanut Euroopan unionin maaseuturahaston tukea.

Lisätietoja:

Hilma Heikkinen, Kokoamo

p. +358 (0) 50 339 6477
kokoamo@kokoamo.fi

 


Hanke on päättynyt 31.12.2021

Leader-rahoitteisen Kylien Rovaniemi -hankkeen (1.2.2020-31.12.2021) tarkoituksena oli edistää vireää kylätoimintaa, kylien välistä toimintaa ja vahvaa sidosryhmäyhteistyötä sekä hyvinvointia kylien asukkaille. Kylien ja kaupunkiorganisaation kumppanuutta sekä sidosryhmäyhteistyötä kehitettiin kannustamalla ja tukemalla kylien verkostomaista toimintaa, yhteiskehittämisen kulttuuria sekä kokeilemalla kehittämistä. Hankkeen aikana kehitettiin Rovaniemen kumppanuusmalli.Muita uutisia