Rovaniemi kylässä -hanke

Tämä hanke on päättynyt 31.12.2023

Rovaniemi kylässä -hanke toteutettiin 1,5 vuoden kehittämisohjelmana kahdeksalle kylälle Rovaniemellä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kyläläisten kehittämisosaamista ja tukea kyliä kehittämispilottien toteuttamisessa sekä edistää kyläbrändien kehittämistä ja yhteistoimintamallin syntymistä.

Rovaniemi kylässä -hankkeen tarkoituksena oli kylien viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Hanke oli jatkoa Kylien Rovaniemi -hankkeelle, jossa kehitettiin toimintamalleja ja kehittämismenetelmiä. Rovaniemi kylässä -hankeen tavoitteena oli auttaa ja edistää kyläläisten kyvykkyyttä ja osaamista kehittää uusia kyläpalveluita kahdessa kylässä sekä kylätiloja kahdessa kylässä. Lisäksi yhdessä kaikkien kylien kesken kehitetään yhdessä toimimisen mallia, jotta kylien yhteinen kehittäminen toimisi jatkossa entistä paremmin. Tämän lisäksi hankkeessa vahvistetaan kyläbrändien kehittämistä ja edesautetaan kylämarkkinointiosaamista.

Toteutus

Rovaniemi Kylässä -hanke alkoi kesällä 2022 kehittämisohjelman osallistujahaulla. Kehittämisohjelma koostui sekä kylien yhteisistä toimintamallin ja brändin kehittämisen työpajoista että kyläkohtaisista sparrauksista ja kehittämispiloteista. Hanke keskittyi kyläläisten osaamisen kehittämiseen.

Hankkeen toteutus jakautui kolmeen kokonaisuuteen:
 1. Kyläpilotit; palveluiden, tapahtumien, toimintamallien, kehittämismenetelmien yms. yhteiskehittäminen
 2. Kylätilat; tilojen yhteiskehittäminen houkutteleviksi yhteisöllisiksi tiloiksi sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen paikoiksi.
 3. Kyläbrändi ja kylämarkkinointi; kyläbrändin ja kylämarkkinoinnin yhteiskehittäminen yhteen sovittaen ja jalostaen Rovaniemen kaupunkibrändiä sekä hyödyntäen kaupungin markkinointikanavia.

Yhteen kokoavana toimenpiteenä kolmelle kokonaisuudelle oli Rovaniemen kumppanuusmalli ja kumppanuuspöytätyöskentely.

Tavoite ja tarkoitus

Rovaniemi kylässä -hankkeen tavoitteena oli luoda Rovaniemen kumppanuusmalli, -toiminta ja -käytänteet saadaan vahvemmin osaksi Rovaniemen kylien kehittämistä vuosikellotyökalun ja muiden toiminnan organisointia, sidosryhmävuorovaikutusta ja viestintää tukevien työkalujen avulla. Hankkeessa keskityttiin kumppanuskeskutelujen ja brändinkehittämisen lisäksi erityisesti pilottien toteuttamisen tukemiseen, jotta kylissä kehittämisosaaminen vahvistuisi nimenomaan kokeilujen kautta. Rovaniemi kylässä -hankkeessa jatkokehitettiin Kylien Rovaniemi -hankkeen aikana toteutettuja kehittämiskokeiluja ja ratkottiin hankkeen aikana esiin nousseita yhteisiä haasteita kylien näkyvyyden ja tunnettuuden osalta. 

Rovaniemi kylässä -hankkeen tarkoituksena oli tarjota mahdollisuus asukkaille ja eri toimijoille uskallusta kokeilla, tulla näkyväksi sekä löytää yhdessä kylien viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia tukevat ratkaisut. Palvelujen yhteiskehittämisessä keskeistä oli aktiivinen sidosryhmävuoropuhelu ja uudistuva sidosryhmäyhteistyö. Hankkeen toteutus nosti esille maaseutua luovuuden lähteenä, kohtaamisen ja osallisuuden paikkana sekä tuo esiin elettyä todellisuutta, historiaa, tarinoita ja juuria osana tunnistettuja ja tunnustettuja Rovaniemi-kuvia monipuolistaen sekä lisäten kaupungin elin-, veto- ja pitovoimaa. 

Hankkeen pitkän aikavälin tavoite
 • Kylien viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen
 • Yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistuminen Rovaniemen kylissä ja kylien välillä
 • Kumppanuuden vahvistuminen kylien ja kaupunkiorganisaation sekä muiden sidosryhmien kesken
 • Yhteiskehittämisen ja verkostomaisen toimintatakulttuurin ja -tapojen vahvistuminen
 • Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittyminen
 • Eri toimijoiden osaamisen ja yhdessä oppimisen vahvistuminen
Lyhyen aikavälin tavoite
 • Palveluiden, tapahtumien, toimintamallien yms., kylätilojen, kyläbrändin ja kylämarkkinoinnin kehittyminen vastaamaan asukkaiden toiveita ja tarpeita sekä kylien vahvuuksia ja profiilia.
 • Kyläpilottien  kautta syntyneiden palveluiden, tapahtumien, toimintamallien jatkokehittäminen.
 • Kylätilojen kehittyminen houkutteleviksi yhteisöllisiksi tiloiksi ja palvelukeskuksiksi
 • Kylätilojen tilavarausjärjestelmien sekä tilahallinnan kehittyminen 
 • Osaamisen lisääntyminen yhdessä oppimisen sekä kylien tarpeesta räätälöityjen koulutusten ja työpajojen kautta
 • Yhteiskehittämisen ja verkostomaisen toimintakulttuurin oppiminen ja omaksuminen käytännön tekemisen ja toiminnan kautta 
 • Uusien tekijöiden mukaan saaminen kylätoimintaa
 • Positiivisen ilmapiirin ja kehittämiskierteen vahvistuminen
Konkreettisesti hankkeen aikana oli tavoitteena kehittää
 • 3 kohtaamispalvelua
 • 2 avointa ja yhteisöllistä kylätilaa sekä
 • 1 juurrutettu kumppanuusmalli 

Toteuttajat, yhteistyökumppanit ja resurssit

Rovaniemen kaupungin Rovaniemi kylässä -hanketta rahoitti Peräpohjolan Leader.
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi rovaniemeläinen muotoilutoimisto Arctic Factory.

 

Hankkeen logot

 


Hankkeen loppuraportti


Kyläkehittäjän käsikirja


Kumppanuuspöytä -opas