Kylien Rovaniemi -hanke

Tämä hanke on päättynyt 31.12.2021

Kylien Rovaniemi -hanke vastasi kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot muutostilanteessa.

Kehittämishanke, jonka voima kumpuaa kylien ihmisistä

Uuden kehittämistoiminnan synnyttämiseksi tarvitaan paitsi intoa, ideoita ja rohkeutta, myös riittäviä resursseja, verkostoja, erityisosaamista, kokonaisuuden hallintaa sekä laaja-alaista kehittämisnäkemystä. Kylien Rovaniemi -hanke kokosi yhteen tarvittavat osatekijät ja siten vahvisti Rovaniemeä elinvoimaisena, vireänä ja hyvinvoivana kylien kaupunkina. Hankkeen kohderyhmää olivat kylien ihmiset ja toimijat: yritykset, järjestöt ja muut ihmisten yhteenliittymät.

Hankkeen tarve ja tausta

Rovaniemen kaupungin uudistuminen, aluelautakuntien lakkauttaminen ja kylien kehittämisjaoston perustaminen asettavat kylät uudenlaiseen tilanteeseen.
Käynnissä oleva muutos tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden uudistumiseen. Olemassa olevien palvelujen säilymisen lisäksi kylissä kaivataan kipeästi uusia asukkaita ja yrittäjyyttä sekä työllisyysmahdollisuuksia.

Tarve on yhteiselle keskustelulle eri toimijoiden välillä sekä uuden ideoinnille ja suunnittelulle sekä vahvalle kylien, kaupungin ja muiden sidosryhmien väliselle kumppanuudelle.

Hankkeen tavoitteet

Kylätoiminnan tärkeimpänä voimavarana voidaan pitää vapaaehtoisten toimijoiden inhimillistä pääomaa: innostusta ja luovuutta, kykyä ja halua uudistaa ja uudistua, tietoja ja taitoja sekä osaamista ja kokemusta. Tämän pääoman kasvattaminen sekä kylien toiminnan ja verkostojen kehittäminen ovat Kylien Rovaniemi -hankkeen perusta ja päätarkoitus.

Hankkeessa toteutettiin Rovaniemen kylästrategiaa – Elinvoimaisilla kylillä on hyvä elää yrittää.
Teemallisissa kyläpajoissa kylät saivat kehittämistyökaluja ketterien, matalan kynnyksen kehittämiskokeilujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Lisäksi keskusteltiin ja vaihdettiin ajatuksia, synnytetään ideoita ja mietitään ratkaisuja yhdessä. Esille nouseviin osaamisen kehittämistarpeisiin haettiin ratkaisuja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Parastamispajoissa arvioitiin ja jatkokehitettiin toteutettuja kokeiluja.
Tarjolla oli työkaluja itsearviointiin ja vertaiskehittämiseen sekä uuden useamman toimijan yhteisen kokeilun suunnitteluun ja toteutukseen.

Toteuttajat, yhteistyökumppanit ja resurssit

Rovaniemen kaupungin Kylien Rovaniemi -hankkeen rahoitti Peräpohjolan Leader.
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi valmennus- ja kehittämisyritys Kokoamo.

Hanke on saanut Euroopan unionin maaseuturahaston tukea.